POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

IZJAVA O VARSTVU PODATKOV

 

  1. OSEBNI PODATKI

Družba MI OSKRBA d.o.o. se zaveda pomena osebnih podatkov, zato spoštuje zasebnost svojih strank in z njihovimi osebnimi podatki ravnam odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti. Osebne podatke zbiramo zgolj, če uporabljamo vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja oziroma če za to obstaja druga pravna podlaga za to in pri tem upoštevamo določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

Dodajamo, da se osebni podatki zbirajo samo v obsegu, potrebnem za vzdrževanje poslovnega odnosa ter v obsegu, kot so bili naši družbi predloženi.

MI OSKRBA d.o.o. osebne podatke strank (ime, priimek, naslov, telefonska številka), obdeluje v okviru in za namen izvajanja svojih storitev, torej dostave naftnih derivatov.

 

  1. POSAMEZNIKOVE PRAVICE

Vsak posameznik lahko s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov: mi.oskrba@siol.net ali na naslov MI OSKRBA d.o.o., Novi Trg 9, 6230 Postojna (ob pripisu »GDPR«), zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, zahteva izbris netočnih podatkov ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko vse dane privolitve, ki jih je kadarkoli podal zaradi obdelave osebnih podatkov, kadarkoli in brez obrazložitve umakne.

Vsak posameznik, ki meni, da obdelava osebnih podatkov krši zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ali da so njegove pravice do varstva podatkov kršene na kakršen koli način, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko družba MI OSKRBA d.o.o. od upravičenca zahteva dodatne podatke.

 

  1. ZASEBNOST PODATKOV

MI OSKRBA d.o.o. z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbi, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ter na takšen način ohranja njihovo zaupnost in celovitost ter preprečuje njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, vendar zgolj v obsegu in skladno z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov in zagotavljanje storitev družbe (dostava naftnih derivatov).

Družba MI OSKRBA d.o.o. osebnih podatkov ne posreduje in ne omogoča seznanitve z njimi tretjim osebam, razen tistim zakonsko upravičenim osebam, ki podatke zahtevajo na podlagi zakonskega pooblastila oziroma izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci).

 

  1. ROK HRAMBE PODATKOV

Osebni podatki se obdelujejo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve strank, hranimo do njihovega preklica s strani upravičencev.

Po poteku roka hrambe oziroma po prejemu zahteve po izbrisu osebnih podatkov, osebne podatke učinkovito izbrišemo.

Za vsa vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov smo dosegljivi na elektronski naslov mi.oskrba@siol.net.

 

 

MI OSKRBA d.o.o.,
Novi trg 9
6230     Postojna